Indové smysl života neznají.

Iluze pramenící z krásných fragmentů dávné minulosti

V Indii v dávné minulosti, tak jako v mnoha dalších zemích, byli vyspělí duchové, a tak se nám i v této zemi dochovaly fragmenty krásného náboženství. 

 

Ale také dostředivost tam pronikla. Také bylo učeno o tom „ty musíš splynout se vším, nezůstávej u sebe sama“. No ale vliv té doby působil tak, že lidé se snažili, zapomínali na rovnováhu.1)

 

V dnešní době tak můžeme být svědky toho, kam až může deformace dostředivosti zajít. Původní směřování k „já jsem každý“ bylo převráceno do hledání a pracování pouze na vlastním vývoji, hledání sebe sama, vlastního prospěchu a snahy očistit jen vlastní karmu – sebe jakožto jednotky bez ohledu na celek. Praktikují se jen části původně uceleného systému, který však ztratil svůj smysl. Z neznalosti tak člověk jednostranně zesílí a  stane se černým.

 

Černí mágové jsou vyspělé bytosti, ale ztratili rovnováhu – v meditacích praktikovali a zesilovali pouze jeden směr bez znalosti celku (smyslu vedoucího k vědomí – jsem každý vždy a všude). I proto, obzvláště v Indii, můžeme být svědky bezmezného důsledku nerovnovážné kultury odrážející se v přelidnění a nebývalé destrukce životního prostředí a přírody.

 

Černí mágové

„Černí mágové jsou dokonalé bytosti ale ne čisté. Ti zesilovali v jednom určitém bodě ale o ostatní se nezajímali protože neznali podstatu a preferovali jenom jeden směr“ 2)

 

 

Z nepochopení smyslu duchovních praktik, ztráty celistvosti a odklonu od směru (jsem každý a vše co je) bylo původně rovnovážné učení vychýleno a převážil prvek dostředivosti. V průběhu času tak narůstala deformace, která vykrystalizovala v magicko-obřadní kult realizující se skrze „braní a dávání“.

 

Kdykoli bytost ztratí rovnováhu, její silová složka tuto nerovnováhu kopíruje a svým vlivem ovlivňuje okolí. Dostředivá deformace nauky či náboženství často vede k vytváření „sítí“ všech zúčastněných, ze kterých těží především entity na vrcholku pyramidy. Je dobré uvědomit si, že každý systém a nauka má své příznivce v hmotné rovině, ale také v duchovní. Dojde-li k deformaci nauky a vytvoření kastovní sítě braní a dávání, hlavní odliv energie proudí především deformovaným duchovním entitám a elementárům mimo hmotu. Tyto entity tak na bytosti často parazitují mnoho zrodů-reinkarnací a není lehké tyto negativní vazby zpřetrhat.

 

Ne náhodou tak Josef Zezulka říkal „Indové smysl života neznají“ 3) a svým posluchačům odpovídal „Nejezděte do Indie – tam to nenajdete“4)

 

 

Dovolím si však dovětek, podstatou života je rovnováha a tak vždy najdeme oba póly… v Indii v současné době tedy naleznete téměř a jen deformované dostředivé učení, avšak sluší se napsat i o těch (doslova) pár jedincích, které nepotkáte na „veřejných duchovních místech“. Tito jedinci jsou přímými pokračovateli tisícileté tradice „vědomí Jednoty“. Drží svým Bytím „rovnováhu a život“ v protikladu se stávající deformovanou kulturou… Nebýt těchto pár jedinců, dost možná by přelidněná Indie (či celá země a veškerý život) již dávno byla rozvrácena a skončila tak jako většina starobylých kultur.

 

NA VRCHOLKU HOR – SVÝM BYTÍM UDRŽUJÍ STAV –

 

„JSEM VŠE CO JEST, VŽDY A VŠUDE“

KORUNA VŠEHO 

 

„OM“, MANI PADME HUM – ÓM.

Nejezděte do Indie – tam to nenajdete.

Palmové listy – záznam o bezčasovosti a osudu

Palmové listy jsou krásným svědectvím dávné moudrosti a vyspělosti hlubokého poznání. Byly sepsány před mnoha sty (snad až tisíci lety) vyspělými bytostmi – Rišii. Rišiové nám zanechali fragmenty vypovídající o znalosti osudu a bezčasovosti – čas není a vše již „je“. Veškeré osudy trvají ve své latenci aby byly oživeny bytostmi odpovídajícími stavem a hloubkou danému osudu. Rozšíříme-li vědomí na bytost celkovou až k Podstatě, zastavíme tak čas a pochopíme svojí sounáležitost se vším.

Rišiové tuto znalost měli a proto nám z našeho pohledu v minulosti mohli popsat osudy budoucí… Avšak z jejich duchovního stavu popisovali osudy které „jsou“- neustále trvají.

 

Je velmi smutné, že z těchto fragmentů hlubokého vědění se dnes nerovnovážné dostředivé náboženství snaží těžit a finančně obohatit. Duchovní služba má být vždy zdarma – avšak za duchovní obřad v rámci čtení palmových listů si kněz – nádí (čteč palmových listů) často řekne až o desetitisícové částky!

Duchovní služba a léčení má být vždy zdarma.

Dostředivá magie

Běžné jsou bohužel v Indii i obřady proti nepřátelům. Za nemalý finanční obnos je možné si obřad – puju předplatit třeba na rok dopředu a každý den budou placení kněží vysílat energii proti údajným nepřátelům. Svou magii oživují energií svých příznivců a obrovským množstvím hmotných obětin (někdy i zvířecích). V chrámech se tak obětují hektolitry mléka, másla, tuny obilovin a jiných obětin, zatímco venku čekají davy žebráků, kteří nemají co jíst. A tohle se děje právě teď. Nemyslete, že je to malá síla a nikdy nepodceňujte sílu vlivu. (Více o obřadech ZDE)

 

Smutným odklonem od rovnováhy  je, když si deformované obřady platí hledající žák J.Z. Lidé rychle zapomínají na slova J.Z., že duchovní služba musí být vždy zdarma.

 

Jak rychle lidé zapomínají na slova J.Z. – „Nikdy nevěřte, a to ani mně. Vše kriticky promýšlejte, hledejte rovnováhu“.5)

Léčivé síly jsou kladné, když je kladný postoj léčitele, ale mohou být i záporné a velmi škodlivé, kdyby léčitel myslel na druhého člověka ve zlém. TO SE NIKDY NESMÍ STÁT.

ZEZULKA, Josef. PŘEDNÁŠKY I. 2006 ISBN: 80-85238-23-3

Duchovní vlivy a čistota léčitele

Ctít odlišnou nauku neznamená se do ní zaplést, nebo jí dokonce propadnout a platit za  deformované obřady velké finanční částky. Je velký omyl a iluze, domnívat se, když se účastním desítek obřadů, že vše pochopím, a že nejsem pod vlivem toho všeho, že se mne ty vlivy a jejich důsledky netýkají. Abych mohl pomáhat a odstraňovat nepochopení, které základní nauky deformovalo, musím napřed sám být silný-rovnovážný, rozšiřovat své pochopení-lásku na vše živé. Je tu mnoho práce na vlastní změně a prohloubení pochopení jednoty se vším. Než tedy budu pomáhat tam, kde mě o to požádají, je důležité napřed mít pochopení Jednoty a poznávat pravdu a faktum Bytí. To je jednotné učení.

 

Obrazně řečeno – Jak bych mohl pomoci člověku, který je závislý na drogách tím, že budu sám drogy brát a oslabovat tak svoji bytost? Můj vjem pak bude také deformovaný a nepomohu ani jemu ani sobě.

 

Tedy chci li sloužit svému okolí a celku, je důležité nezapojovat se do vlivů dostředivých a deformovaných nauk a náboženství. Je velmi důležité udržovat svůj vliv v čistotě  – ku prospěchu veškerému Životu jako celku.

 

Léčitel musí vždy své vlivy a vazby znát, rozlišovat a udržovat v naprosté čistotě. Jeho léčivé síly jsou dlouho po léčení navázány na léčeného, vazba trvá někdy i roky. Propadne-li léčitel jiným vlivům, či starým deformovaným naukám, neohrožuje tím pouze sebe, ale také veškeré své pacienty. Deformovaná nauka a její starobylá „síť“ tak může čerpat energii z nového učení kvůli neopatrnosti léčitele a rozevření se jiným vlivům. Velmi nebezpečný je také průnik sil skrze pád léčitele pro všechny pacienty a jejich blízké. Může docházet k odlivu jejich životní energie a dalším deformacím silového pole. Je to velký duchovní pád léčitele a ohrožení všech léčených, jejich rodin a blízkých, neudrží li léčitel své vlivové pole a vazby v čistotě.

Poznávej vlivovou oblast svoji i okolních přátel. Nerozvírej svoje srdce, emoční dění, nevhodným, i když třeba dobrým lidem, kteří jsou nežádoucí ve vlivové oblasti, to znamená deformováni vývojově.“

ZEZULKA, Josef. Zásady duchovní cesty.

Deformované vlivy a šíření nauky

Ten kdo chce v čistotě předávat dál poznání zákonitosti Bytí, rozpozná vždy i svoje karmické dluhy a nezamotává do svých vazeb žáky a hledající.

 

Je mnoho práce pro celek, které je napřed potřeba učinit vlastní změnou a pomocí v okolí daného osudu. Mnohokráte v minulosti se také „horliví misionáři“ domnívali že jsou pověřeni „šířit“ nauku aniž by napřed prošli vlastní změnou a získali tak vyšší pochopení. Takové šíření je pohodlné a chybné, nevyžaduje vlastní změnu, ale realizuje své mělké poznání na druhých.

 

Pokračovatel Životní filosofie Bytí zná hodnotu učení a sílu vlivů. Zachovává čistotu a rovnováhu, ke které vede žáky. Nedopustí míchání nové čisté duchovní nauky se starou a deformovanou – obrazně řečeno míchání nové kaše se shnilou a plesnivou.

 

Zákonitosti BYTÍ se šíří a předkládají těm, kteří po ní touží a jsou připraveni ji přijmout. Je zcela v rozporu s rovnovážným poznáním šířit nauku údajným zájmem o jiné kultury a zúčastňovat se jejich deformovaných obřadů se záměrem podsunout jim „nauku čistou“. Zákonitosti života jsou předkládány jen tehdy, je li o poznání žádáno.

 

Pokračovatel filosofie Bytí nikdy nepřistoupí na deklarování svého údajného duchovního stavu tím, že bude po vzoru deformovaných kultur nosit „oranžovou košilku“ a nabádat své žáky, aby nosili i oni barvy které jim nakáže. Deformované nauky toto vyžadují, ale opravdová vyspělost se prokazuje činy a vlastním nitrem.

 

Pokračovatel vyvážené nauky  vede své žáky aby nevěřili ani jemu, učí je aby sami přemýšleli a hledali svoje odpovědi bez ohledu na obecně uznávané poznání či víru a to i samotného učitele. Cílem musí být vždy jen pravda a poznávání do stále větší hloubky a dle toho naplňování svého Bytí ku prospěchu veškerého Života jakožto celku.

 

Máš-li to štěstí, že potkáš dobrého učitele, dbej jeho rad, ale vždy nejlepším vodítkem bude Tvoje meditace. To je základ i koruna veškerého duchovního snažení. Ta Ti pomůže vyvarovat se omylů, chybných nebo slabých nauk a nevědomých nebo málo vědomých lidí, kteří se ve své samolibosti vydávají za učitele.

ZEZULKA, Josef. SAMIZDAT před r. 1989

Jestliže zůstaneš ve jménu mém a „pověření“

Jednomu  z žáků pravděpodobně také byla rozevřena možnost už za života přinašeče, ale i po jeho smrti, přijímat do své mysli pravdu bytí takovou, jaká ve skutečnosti je, aniž by mu ji kdokoliv vysvětloval. Není to schopnost znát přímo, tak jak měl Zezulka, (Ježíš, Mojžíš, Noe apod.) ale je to schopnost napojit se na přinašeče a čerpat z něho. Jenomže, když mu tuto schopnost předával, jistě ho upozornil, že je to možné pouze tehdy, jestliže zůstane v jeho vlivové oblasti a oddělí a distancuje se od jiných směrů a jejich vlivů. („Jestliže zůstaneš ve jménu mém“ nebo tak nějak.).

 

Tato schopnost „napojení“ je tedy schopnost „mediální“, kdy skrze vědomí osoby může dojít k přenosu myšlenek. Z vědeckého pohledu bychom mohli mluvit o jisté podobnosti se schizofrenií, ale v tomto případě se jedná o cílený a pozitivní vstup jiné bytosti do vědomí člověka. Jiná otázka je, co se stane, když médium-prostředník neudrží svoje vlivové pole v čistotě a otevře se deformovaným kulturám. Domnívám se, že v takovém případě opravdu může dojít k projevům schizofrenie – tedy vstupu nechtěné bytosti a nerovnovážných myšlenek (a to aniž by si to prostředník uvědomil).

 

V minulosti vždy došlo k deformaci původně čistého poznání a to i díky zkreslení nauky od samotných roznašečů. Lidský tvor je dle J.Z. zatím jen velmi nízký stupeň a tak není divu, že prozatím nikdy nebylo poznání zákonitostí uchováno v plnosti.

 

A tak jako už mnohokráte v minulosti, lidé dost možná ztratí možnost získávat pravdu z čistého zdroje. Jak říkal Zezulka – „Lidé hledají všechno možné, jen ne pravdu“6)

 

Jenomže, když mu tuto schopnost (rozevření možnosti vnímat přímo pravdu Bytí napojením na přinašeče) předával, jistě ho upozornil, že je to možné jen tehdy, jestliže zůstane v jeho vlivové oblasti a oddělí a distancuje se od jiných směrů a jejich vlivů.

ZEZULKA, Josef. BYTÍ : životní filosofie. 2012 ISBN 978-80-85238-85-3

Přelom dob – Věk Vodnáře

Ale naděje a možnost poznávat do stále hlubšího a hlubšího pochopení zůstává. Myšlenky J.Z. byly zaznamenány v plnosti. S novým vlivem věku Vodnáře přicházejí i nové a vědomější bytosti. Nově rodící se bytosti pod vlivem vodnáře a odstředivé doby nevyžadují hmotného učitele, najdou-li odvahu hledat pravdu kritickým myšlením a ve svém srdci (citem a vžíváním se – rozšiřováním na veškerý život), najdou i odpovědi!

 

Vše se mění i poznání a způsob hledání… Církve a jiné struktury jsou jen pouhým výmyslem lidí, pravda a život je nevyžadují. Cílem rovnovážného učení a nejvyšším duchovním stavem je ŽIVOT, PROSTOTA A JEDNODUCHOST v harmonii a vědomím „JÁ JSEM KAŽDÝ A VŠE CO JE I CO NENÍ“.

 

Na přelomu dob se vždy mísí protichůdné síly, dostředivě deformované bytosti se tak budou snažit mystifikovat hledající iluzí o svém jedinečném „pověření“. Avšak „šíření“ rovnovážného poznání a pravdy se realizuje pouze prostým ŽIVOTEM KU PROSPĚCHU BYTÍ A JEDNOTY – k čemuž je „pověřena“ každá bytost!

Láska je jen hlubší a hlubší pochopení.