Výzva vládě ČR k zvážení principu předběžné opatrnosti u výstavby sítě 5G

12. 12. 2019

Přidejte se k výzvě-prosbě adresované vládě ČR k zvážení uplatnění principu předběžné opatrnosti při výstavbě sítě 5G.

Mnoho měst EU řeklo „stop 5G“ do doby potvrzení 100% bezpečnosti technologie (koncentrovaného paprsku) sítě 5G.

Více než 100 měst EU pozastavuje výstavbu 5G s ohledem na zásadu principu předběžné opatrnosti (seznam měst zde).

 

Přidejte se i Vy k výzvě adresované vládě ČR!

Kontakt – vyzva5g@email.cz

 

 

Text výzvy zde:

 

VÝZVA KE SPOLUPRÁCI PŘI HLEDÁNÍ VYVÁŽENÉHO POSTUPU A OCHRANĚ OBYVATEL PŘI IMPLEMENTACI SÍTĚ 5G

 

Vážený pane starosto, rado, zastupitelé, zájmové organizace, spoluobčané 

 

5G je nová technologie, kterou již více než 100 měst EU (a další stále přibývají) považuje za nedostatečně testovanou a z důvodu ochrany obyvatelstva uplatňují princip předběžné opatrnosti a pozastavují výstavbu bezdrátové 5G sítě.

 

Například v Belgii odpovědná ministryně zakázala implementaci 5G v Bruselu s odvoláním: „Nemohu schválit takovou technologii, ať už se jedná o 5G nebo jinou, když nejsou respektovány normy záření, které musí chránit lidi. Obyvatelé Bruselu nejsou pokusní králíci, jejichž zdraví mohu se ziskem prodat. Nemůžeme si dovolit žádné pochybnosti.“ (celý článek zde)

 

Nabízíme vám možnost spolupodílet se na prosbě adresované vládě ČR týkající se možnosti zvážení uplatnění principu nutné předběžné opatrnosti a pozastavení výstavby 5G do ověření její 100% bezpečnosti (dlouhodobého, nezávislého a kompletního výzkumu včetně veřejné diskuse). 

 
V případě že budete mít zájem spolupodílet se na otevřené prosbě-výzvě, zašlete nám vaše souhlasné stanovisko na email vyzva5g@email.cz (a uveďte prosím odpovědnou osobu a funkci – tyto údaje nebudou zveřejňovány).

Text výzvy adresovaný vládě ČR:

Vážená vládo ČR, volení zástupci poslanecké sněmovny, spoluobčané

 

Dovolíme si požádat o zvážení možnosti uplatnění principu nutné předběžné opatrnosti při schválení 5G sítě v ČR.

 

Po celém světě tuto opatrnost se snahou prvořadě ochránit obyvatelstvo (především děti ve vývoji) uplatňuje již mnoho měst (Brusel-Belgie, Bad Wiessee-Německo, DanvilleUSA, Laois- Irsko, 100 městských okrsků-Itálie. V procesu projednávání pozastavení výstavby 5G jsou – Portland, Florencie, Boloňa, San Lazzaro, San Francisco, Vermont, Ženeva a mnohé další).

Aktualizovaná tabulka měst pozastavující 5G zde.

 

Volení zástupci tak do doby ověření 100% bezpečnosti sítě 5G pozastavili její výstavbu a upřednostnili především zdraví a bezpečnost občanů.

 

Domníváme se, že by bylo velmi vhodné přezkoumat (vyvrátit či potvrdit specializovaným výzkumem a studiemi) mnohé informace a také naše domněnky, které jsou získané studiem napříč vědeckou komunitou a také mnohých rozsáhlých studií. V mediích i na internetu kolují mnohé informace, které si zaslouží pozornost a obezřetnost. Může se jednat jak o dezinformace tak v některých případech o možné pravdivé, či částečně pravdivé zprávy týkající se rizik nově budované sítě 5G.

 

 

Uvádíme 8 postřehů týkajících se plánované 5G sítě.

 

1. Dle dostupných zdrojů jsme došli k poznatku, že WHO (World Health Organisation) vysokofrekvenční mikrovlnné záření údajně označila jako prokazatelně přímo poškozující DNA a také ho zařadila do skupiny karcinogenů B2 (possibly carcinogenic to humans-možný lidský karcinogen) a vyzvala k předběžné opatrnosti. Navíc snad více než 230 vědců z celého světa naléhá, aby mikrovlnné záření bylo přesunuto do skupiny B1 (karcinogenní stejně jako arzén a azbest) – více ZDE.

 

2. Dle našich odborných možností jsme z hloubkové analýzy pro Evropský parlament (Požadovaná výborem ITRE) z dubna 2019 došli k  závěrům, které by bylo dobré plně vyvrátit

  • Analýza hovoří např. o nepředvídatelných vzorcích šíření signálu, které mohou mít za následek vystavení obyvatel elektromagnetickému záření v nepřípustné míře.
  • Kvůli vyšším frekvencím a kratšímu rozsahu budou dle analýzy muset být základnové stanice v dané oblasti umístěné hustěji u sebe
  • Typický údajně může být i rozsah 20–150 metrů zajišťující menší pokrytí oblasti na „menší buňku“. 20metrový dosah buněk by následně mohl znamenal okolo 800 základnových stanic na kilometr čtvereční
Zdroj – BLACKMAN, C., FORGE, S., Zavedení 5G: Aktuální stav v Evropě, USA a Asii, Analýza pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk, 2019. © Obrázek na titulní straně: Shutterstock.com

 

3. Dále se domníváme, že se v analýze objevuje dost možná značné znepokojení nad možným dopadem 5G na zdraví a bezpečnost. Rizika dle analýzy nejspíše vyplývají z potenciálně mnohem vyšší expozice elektromagnetickému záření rádiových frekvencí sítě 5G. Zvýšená expozice nemusí být výsledkem pouze používání mnohem vyšších frekvencí 5G, ale také možného nahromadění různých signálů, jejich dynamické povahy a komplexního vzájemného působení, což může nastat obzvláště v hustě obydlených městských oblastech.

Rádiová emisní pole 5G se liší od polí předchozích generací svým složitým obousměrným přenosem tvarovaných vyzařovacích charakteristik paprsků (technologie beamforming), který probíhá od základnové stanice do mobilního přístroje a zpět. Přestože jsou tato pole vysoce zaměřená paprsky, rychle se mění v čase a pohybu, a proto jsou nepředvídatelná, jelikož hladiny signálu v nich a jejich vzorce na sebe v uzavřené smyčce vzájemně působí. Tyto vlastnosti musí být ještě zmapovány v reálných situacích mimo laboratoř.

 

4. Hloubková analýza pro Evropský parlament dále dle našeho postřehu dost možná uvádí, že přestože Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) vydala zásady pro omezení expozice elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (EMF) a přestože se členské státy EU řídí doporučením Rady 1999/519/ES, které vychází ze zásad ICNIRP, v současné době není možné přesně simulovat nebo změřit emise 5G v reálném prostředí.

Na závěr analýza pro Evropský parlamentu uvádí, že klíčovým problémem je neobvyklé šíření signálu, a to zejména otázka, jak řídit a měřit expozici RF EMF při použití antén MIMO na milimetrových frekvencích, a to jak u mobilních přístrojů, tak u základnové stanice

 

5. Dle našeho zjištění se na internetových stránkách SZÚ (Národní Referenční Laboratoř) k této problematice mimo jiné vyjadřuje: Telekomunikační síť páté generace k datu psaní tohoto textu (léto 2019) neexistuje definitivní standard pro sítě páté generace. Existují jen průmyslové standardy organizace 3GPP [3GPP] pro postupné evoluční fáze systémů páté generace a slib, že konečná verze by měla být dostupná v roce 2020 (IMT-2020 od mezinárodní telekomunikační unie [IMT-2020]). Bez ohledu na chybějící standardizaci lze však bezpečně říci, že síť páté generace se od sítě čtvrté generace nebude na radiové vrstvě lišit principiálně. Radiová část bude stále tvořena buňkovou sítí základnových stanic a k nim připojenými koncovými zařízeními. Základnové stanice v síti páté generace budou dvou typů…celý článek zde

Zdroj – Informace č. 20/2019 NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření Rizika expozice člověka elektromagnetickému poli v telekomunikační síti páté generace 

 

6. Dle mnohých zdrojů a článků jsme dospěli k protichůdným názorům, že snad již mnoho vědeckých studií varuje před možným negativním vlivem vysokofrekvenčního záření (a to i u sítí 3G, 4G) na živočichy vč. člověka. Možnou škodlivost a nutné další zkoumání poukazují údajně experimentální i epidemiologické studie (např. Ramazzini Institute, Narodní toxikologický program, USA).

Další studie a výzkum ZDE.

V této souvislosti nás vede k zamyšlení, že i prestižní vědecký magazín Scientific American varuje před implementací 5G ve článku Nemáme žádný důvod věřit, že 5G síť je bezpečná.

 

7. Velmi se přikláníme ke snaze Českého telekomunikačního úřadu o vyvrácení mnohých údajných dezinformací (viz článek „Uvařené mozky, mrtví ptáci i včely. Úřad chce rozprášit fámy o riziku 5G“)

Domníváme se, že mnohé až „konspirační“ informace je třeba dlouhodobým a konkrétním výzkumem specializovaných odborníků prověřit.

Dle článku o snaze ČTÚ by jsme i my také rádi konkrétním výzkumem prověřily mnohé informace o nezvyklém úhynu včelstev či ptactva. Dle mnohých neprověřených informací je snad údajně vědecky dlouhodobě sledováno, že elektromagnetické pole vysokofrekvenčního záření vysílačů může ovlivnit tvory, kteří pro svoji orientaci používají přirozený magnetismus země.

 

8. Každá vláda a volení zastupitelé by dle naši domněnky měli mít povinnost dodržovat princip předběžné opatrnosti. Tímto principem se například řídí ministryně vlády regionu hlavního města Bruselu v Belgii, která zakázala implementaci 5G s odvoláním: „Nemohu schválit takovou technologii, ať už se jedná o 5G nebo jinou, když nejsou respektovány normy záření, které musí chránit lidi. Obyvatelé Bruselu nejsou pokusní králíci, jejichž zdraví mohu se ziskem prodat. Nemůžeme si dovolit žádné pochybnosti.“ (celý článek ZDE)

 

 

 
Děkujeme tímto za čas a úsilí, které věnujete této závažné problematice. Prosíme o maximální snahu najít vyvážené řešení s ohledem na mnohá rizika (především u dětí) a i nesporné přínosy, které nové technologie mohou přinášet. Jistě chápeme, že moderní bezdrátové technologie také pomáhají – např. zachraňovat životy, výrazně rozvíjí možnost komunikace a jsou v mnohém velkým přínosem.
Avšak mohou zde být i rizika, které by navýšení mikrovlnného záření v podobě další mobilní sítě mohlo přinést.
Ve světě se již nacházejí alternativy (safeG), které nenesou rizika bezdrátového přenosu a přitom zcela svojí rychlostí vyhoví přenosu dat, technologickému rozvoji a požadavkům moderní společnosti.
Jako k zamýšlení hodnou považujeme domněnku pana doc. Ing. Lukáše Jelínka, Ph.D (Informace č. 20/2019 NRL). : „následné apely některých občanů k zastavení budování nové telekomunikační sítě tak získávají iracionální nádech. V takové situaci je důležité danou problematiku racionalizovat a popsat vědecky ověřená rizika, která z používání dané technologie plynou. Tento postup se ukázal jako účinný i v předchozích vlnách obav, které byly spojeny s rádiovým a televizním vysíláním, rozvodem elektrické energie, počítačovými monitory a mobilními sítěmi předchozích generací, především té druhé. Důležitou ingrediencí úspěchu bylo též nepoužití principu předběžné opatrnosti, který by vedl jednak k rozdmýchání obav, a také k zastavení vývoje dané technologie a jejímu faktickému zániku, to vše bez pozitivního efektu na zdraví exponovaných osob [1995_Göthe, 2008_Landgrebe]. “ celý text zde
Zdroj – NRL Jelínek.L. – Informace č. 20/2019 NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření Rizika expozice člověka elektromagnetickému poli v telekomunikační síti páté generace

Závěr a doporučení výzvy

Vzhledem ke zcela protichůdným stanoviskům napříč vědeckými autoritami (např. analýzy pro Evropský parlament, článku prestižního vědeckého časopisu Scientific American, informace č. 20/2019 NRL dle doc. Ing. Lukáše Jelínka, Ph.D atd.) a přístupu mnohých Evropských metropolí (které pozastavují výstavbu 5G), považujeme za více než vhodné plně prověřit mnohé informace a údajné výzkumy či studie (tak jak uvádí např. ČTÚ). Jediným relevantním prověřením by dle našeho názoru měl být vědecký a nezpochybnitelný výzkum: 

 

  • Dlouhodobý odborný a specializovaný výzkum či studie o nepředvídatelných vzorcích šíření signálu, které by dle hloubkové studie pro Europarlament mohly mít za následek vystavení obyvatel elektromagnetickému záření v nepřípustné míře.
  • Dále studie či výzkum možného nahromadění různých signálů, jejich dynamické povahy a komplexního vzájemného působení, což může nastat obzvláště v hustě obydlených městských oblastech.
  • Kompletní výzkum rádiového emisního pole 5G lišícího se od polí předchozích generací svým složitým obousměrným přenosem tvarovaných vyzařovacích charakteristik paprsků (technologie beamforming), který probíhá od základnové stanice do mobilního přístroje a zpět. (Ač jsou tato pole vysoce zaměřená paprsky, rychle se mění v čase a pohybu, a proto jsou nepředvídatelná, jelikož hladiny signálu v nich a jejich vzorce na sebe v uzavřené smyčce vzájemně působí.) Domníváme se, že tyto vlastnosti musí být ještě zmapovány v reálných situacích mimo laboratoř.
  • Komplexní a odborný výzkum a studie vlivu na živočichy (např. včely a ptactvo), včetně odborné debaty a spolupráce mezi nezávislými výzkumníky.
  •  A další studie a výzkumy vedoucími k naprosté jistotě o bezpečnosti sítě 5G.

 

Do doby prokazatelných studií o 100% bezpečnosti technologie 5G doporučujeme a prosíme Vládu ČR (vzhledem k více než 100 městům EU, které tak již učinily – tabulka zde) o zvážení principu předběžné opatrnosti a pozdržení výstavby a prodeje pásem 5G sítí do doby ověřených dlouhodobých vědeckých studií.

 
Věříme, že stejně tak jako obyvatelé Bruselu, tak i obyvatelé ČR nejsou pokusní králíci, jejichž zdraví by někdo chtěl se ziskem prodat.

 

Výzvu vytvořil nezávislý tým poučených laiků podporujících moderní technologie a život.

Kontakt:  vyzva5g@email.cz, opatrnost5g@email.cz

Na závěr si dovolíme dodat, že si jsme vědomi toho, že nejspíše neexistují žádná oficiální zjištění v rámci výzkumů ( ČR ) o negativních vlivech 5G sítě. Činíme tak primárně proto, jelikož se nám nepodařilo zjistit informace o tom, že by odpovídající výzkumy na území ČR vůbec proběhly. Dále prohlašujeme, že jsme nebyli účastni žádného průzkumu a v tomto směru nejsme odborníky a ani se do pozice odborníků nestavíme. Sdělujeme tímto svůj názor a své vlastní případné obavy, přičemž vládu vyzýváme pouze a jenom k tomu, aby byla opatrná a obezřetná a při případné stavbě 5G sítě zvažovala vše, včetně těchto našich obav a zároveň zvážila, zda by zkoumání vlivů 5G sítě na zdraví, životy a majetky občanů nebylo vhodné podrobit vědeckému zkoumání s relevantními výsledky v podmínkách České republiky (například znalecké posudky, odborná vyjádření či studie atp.).

 

Chci podepsat výzvu

Máte-li zájem podpořit výzvu, můžete nám napsat na email o více info: vyzva5g@email.cz

 

  • na základě vyplnění jednoduchého formuláře bude vaše organizace, město, spolek atd. zahrnut do společné výzvy a zaslán vládě ČR

nebo

  • zašleme Vám výzvu (pdf) a můžete sami odeslat na vládu ČR

 

Chci uplatnit princip opatrnosti v mé obci, městě..

Máte-li zájem o spolupráci v rámci uplatnění principu předběžné opatrnosti ve vaší obci či městě, kontaktujte nás na: opatrnost5g@email.cz