Odpověď od A-Ž na „obřadní výzvu“ církve SJZ

26. 03. 2021

Odpověď od A-Ž na obřadní „výzvu“ církve T. Pfeiffera (SJZ)

 

Vážení věřící a následovníci T. Pfeiffera (církev SJZ),

je to již téměř dva roky, co církev T. Pfeiffera (Společenství Josefa Zezulky) na své slavnosti v BCSP dne 30.3.2019 mimo jiné zveřejnila údajnou „výzvu“, přímo jmenovitě adresovanou proti mé osobě, myšlenkám, přesvědčení a mému hledání pravdy v souladu s filosofií Bytí. „Výzva“ mírou své manipulace a očerňováním mé osoby a myšlenek dle mého pocitu zásadně zasahuje do mé cti a dobré pověsti. Tato „výzva“ církve a následovníků T.Pfeiffera, kterou následně obřadně věřící podepisovali, však postrádá jakékoli mé konkrétní texty, citace či názory, proti kterým údajně byla výzva obřadně a veřejně podepisována. Tedy chybí-li konkrétní obsah (informace, myšlenky a specifikace), proti kterým by měla být výzva takto veřejně konána, zdá se, že měla mít spíše zcela jiný efekt a cíl v podobě zasažení do mé cti, dobré pověsti a snad se snahou o rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti.

 

Text „výzvy“:

Důrazně se distancujeme od aktivit Alexandra Ždímala a R.P. z Brna, kteří od přinašeče duchovní nauky J.Z. nikdy osobně učeni nebyly ani ho osobně neznali. Distancujeme se od jejich informací, šířených ve veřejně dostupné počítačové sítí, které se skutečnou vůlí a skutečným odkazem božího přinašeče nemají nic společného.

Uvedené aktivity pana Ždímala a pana Pochylého jsou způsobilé vést k poškození duchovní nauky k jejímu rozštěpení a tím k zamezení čistého předávání duchovní nauky budoucím generacím.

Veřejně vyzýváme pana A.Ž. a pana R. Pochylého zanechte svých aktivit směřujících proti společenství JZ a proti sanátorovi T.P. Zanechte svých aktivit a veřejného šíření informací směřujících ke zpochybňování a narušování jistoty o původním čistém zdroji filosofie bytí a biotroniky.

Původní čistý zdroj filosofie bytí a biotroniky je reprezentován pouze prostřednictvím sanátora T.P., kterého jediného boží přinašeč Josef Zezulka urči jako svého nástupce a pokračovatele, respektujte a čtěte vůli božího přinašeče.

Nezbytné ochranné právní kroky byly podmínečně dočasně odloženy, věříme, že na základě zveřejněné výzvy bude této vyhověno a uvedených aktivit bude ze strany A.Ž. a R.P. zanecháno.

Žáci přinašeče Josefa Zezulky – Edita Měštáková, Přibylová a Ivanka

 

 

Ač jsem se několikrát snažil smírnou cestou v minulosti oslovit věřící T. Pfeiffera (SJZ i následovníky), nikdy nedošlo k diskusi, snaze o hledání pravdy a ani o jiné vstřícné kroky ke vzájemnému pochopení.

 

Nezbývá mi, než touto cestou vyslovit svůj zásadní nesouhlas a žádost o okamžitou nápravu (omluvu a odstranění záznamu).

 

Ve „výzvě“ bylo několikráte uvedeno mé jméno a dáváno do ničím nepodložených souvislostí, kde na konci výzvy bylo dokonce (dost možná i trestněprávně) vyhrožováno a vydíráním požadováno zanechání ryze osobních aktivit a myšlenek (hledání pravdy a naplňování odkazu J. Zezulky). SJZ snad veřejně vyhrožovalo právními kroky, které jsou „podmínečně odloženy“ nebude-li konáno (ukončit činnost webových stránek www.umenibyti.cz) dle požadavků „výzvy“ (výzva začíná na cca 1.01 min zde- Praha – Praha – Dům Biotronické centrum sociální pomoci – 30. 3. 2019 (dub.cz)

 

Osobně tuto ničím nepodloženou (nebyla uvedena ani jedna má konkrétní myšlenka, názor, text, odkaz…), veřejnou a dehonestující „výzvu“ a nepravdy nemohu a v žádném případě nehodlám akceptovat.

 

Údajnou „výzvu“ vnímám, krom odklonu od podstaty filosofie Bytí (rovnováhy, kritického myšlení, manipulaci s věřícími i blízkými J.Z. a odklonem od hledání pravdy), jako dost možná vyvíjení činnosti v rozporu se zákonem č. 3/2002 Sb. A dále snad i o snahu o vydírání s cílem dosáhnout za pomoci zmanipulovaných věřících osobních cílů a omezení moji svobodu názoru, myšlenek, očerňování mé osoby, cti a dobré pověsti.

 

Výzva nabádá následovníky a věřící T. Pfeiffera k podpisu, kde díky neuvedení žádné mojí konkrétní myšlenky (důvodu konání výzvy) dle mé osobní domněnky došlo k cílené manipulaci s realitou a tím i samotnými věřícími a následovníky T. Pfeiffera.

 

Manipulativním textem „výzvy“ mohli být věřící v církvi SJZ (a další diváci veřejného a volně dostupného internetového vysílání církve SJZ) bez jakýchkoli informací o mých myšlenkách a poznání navedeni a zmanipulováni k podpisu proti mé osobě, potažmo myšlenkám, poznaní, cti a dobré pověsti. Výsledkem této výzvy by tak mohlo být omezování práva jiné osoby, rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti a také zásah do „zákonu nejvyššího“ – hledání pravdy (naplňování podstaty odkazu J.Zezulky).

 

Opakovaná snaha o rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti

Tato snaha bohužel není jediná, ale jedná se o opakovanou a cílenou snahu SJZ pod vedením nejbližších členů, vedení a navedených věřících, kteří například rozesílali hromadné emaily a naváděli, jak postupovat proti mé osobě, která byla dávána do souvislostí s „černotou“ atd.

 

V předchozí době bylo ze strany SJZ též mimo jiné veřejně např. uvedeny i další dehonestující výroky vůči mé osobě (na veřejných sítích – „Příběh žáka): „Navíc se zde objevují jako vždy duševně vyšinutí fanatici, kteří se chtějí zmocnit jeho nauky a svýma nečistýma rukama a myslí nauku poškozují. V poslední době se dva takoví výtečníci objevili v Brně. Je mi jich z celé duše líto.“ (zdroj: T. Pfeiffer -www.josefzezulka.cz/…aka).

 

Co se týče samotného textu uvedeného ve výzvě „Původní čistý zdroj filosofie bytí a biotroniky je reprezentován pouze prostřednictvím sanátora T.P., kterého jediného boží přinašeč Josef Zezulka určil jako svého nástupce a pokračovatele, respektujte a čtěte vůli božího přinašeče“ , dovolím si upozornit na slova a zásadní myšlenku o duchovní cestě dle Josefa Zezulky – „Máš-li to štěstí, že potkáš dobrého učitele, dbej jeho rad, ale vždy nejlepším vodítkem bude Tvoje meditace. To je základ i koruna veškerého duchovního snažení. Ta Ti pomůže vyvarovat se omylů, chybných nebo slabých nauk a nevědomých nebo málo vědomých lidí, kteří se ve své samolibosti vydávají za učitele.

 

Bohužel musím dále vyjádřit obavu, že v církvi T. Pfeiffera (SJZ) je slepá víra snad více než hledání pravdy, vlastní zkušenost a prožitek (niterné vědění). Jinak si mohu vysvětlit slova a myšlenky jednoho ze členů (nejužšího týmu), který mne oslovil emailem a mimo jiné uvedl:

„Tedy když si žák vybere svého učitele, měl by mu do určité míry důvěřovat, i když by někdy byly jeho pokyny chybné, podobně jako i voják plní rozkaz, i když může být nesprávný. Je tedy z duchovního pohledu velmi na pováženou upozornit učitele na chybu v něčem zásadním, i když by měl žák pravdu.“

 

Takto „proškolení“ věřící („vojáci“), kteří považují za pováženou upozornit učitele na zásadní chybu, i kdyby měli pravdu, nemají dle mé domněnky dost možná daleko od omezování základní svobody, vytváření závislostí za pomocí (duchovního) nátlaku (iluzi o podstatě „pověření a pověřeného“) a k tomu v mnohém působí SJZ ještě částečně v utajení (církev má pravděpodobně dle některých údajně i další skryté stupně).

 

Pokud věřící v této církvi T.Pfeiffera považují za pováženou upozornit učitele na zásadní chybu, i kdyby měli pravdu, není jistě divu, že snad podepíší vše, co jim „mistr“ podstrčí (tedy třeba výzvu či cokoli jiného).

 

„Věřící vojáci“ podepíší vše, co jim „mistr“ podstrčí?

V minulosti jsem byl svědkem toho, jak byla samotná církev „založena“. Jednoho dne bez jakéhokoli předchozího upozornění byli do té doby členové svobodného duchovního společenství (DUB) doslova postaveni před „hotovou věc“ a bez jakéhokoli seznámení s obsahem, smyslem, důvodem a bez předchozí diskuse měli podepsat podklady nutné pro založení církve T. Pfeiffera (SJZ) .

 

Toto jednání však bylo pro mne osobně zcela v rozporu s předchozími tvrzeními, směrem, či podstatou filosofie Bytí J.Z. Podstatou myšlenek J.Z. je hledání pravdy a co se tyče víry (podstatou církve), tak k té se J.Z. snad vyjadřuje jednoznačně – víra je málo, věřit se dá všemu, ale tím neobjevujeme, jak to ve skutečnosti je, a proto ji J.Z dle jeho slov nemá rád, má rád vědění a kritické myšlení.

 

Považuji za manipulativní, že tímto způsobem (transformací DUB na církev SJZ) byla „použita“ energie, finanční prostředky a snaha mnohých včetně mně a mojí rodiny. Je dle mé domněnky zcela v rozporu s dobrými mravy, základy slušnosti, či vhodností, aby byla takto zneužita myšlenka J.Zezulky a aby byli zmanipulováni lidé a jejich úsilí, energie, fin. prostředky, když nebyli seznámeni a ani nesouhlasili s transformací na do té doby nikdy neprezentovanou církev SJZ.

 

Vyjadřuji zásadní nesouhlas s takovým konáním, svévolí a používáním mé energie, snahy, fin. prostředků. Jako zcela nepřijatelné považuji další kroky T. Pfeiffera, kdy jsem chtěl následně po založení celou situaci osvětlit a proto jsem podal na veřejně přístupných přednáškách dotazy týkající se právě tohoto „bleskového založení SJZ“. „Odpověď“ byla okamžitá a jednoznačná – veřejně potupné vyhození z přednášky bez odpovědi, kde dokonce snad následovalo jen potupné pomlouvání mé osoby (samozřejmě bez možnosti reagovat).

 

Indie a slepé následování

Stejně tak zásadním tématem dle mého osobního pohledu je Indická anabáze církve SJZ. Duchovní učitel je vždy odpovědný nejen za sebe, ale i své žáky, kteří by jeho pád odnesli v důsledku stejně jako on. Není tedy jedno, kde a jak se rozevírá a jaké vazby a vlivy přijímá či zda-li zavede věřící k deformovaným (draze placeným) obřadům.

 

Též je zde zarážející otázka o používání prostředků údajných „samostatných cestovatelů“ po Indii, kteří ani nevěděli, kam budou druhý den zavedeni a jak budou použity prostředky, které předali „vedení“. Za dobu několika let byli věřící vtaženi do „indických vod“ a zaplatili za údajné duchovní obřady (kde J.Z. vyžadoval a upozorňoval, aby duchovní práce a služba byla vždy zdarma) v součtu až milionové částky.

 

To vše pod „nálepkou“ o „ctění starobylých kultur“ a podivuhodné manipulace skrývající se pod názvem „Velká cesta s Josefem Zezulkou po duchovních místech Indie“. Avšak jen opravdu řádně nekritický a nesamostatný jedinec je schopen následovat „mistra“, aniž by věděl, kam jde, předat mu své finanční prostředky a nezajímat se, co se s nimi činí, pro jaké cíle, obřady a myšlenku jsou prostředky, energie a nakonec i oni sami použiti.

 

Domnívat se, že když si zaplatím deseti tisíce za údajnou duchovní pomoc (puji), tak mi bude nadnesena „karma“, je snad ještě nerovnovážnější, než neupozornit učitele na zásadní chybu, i když vím, že mám pravdu.

 

Tato opakovaná činnost, kdy věřící až slepě následují „mistra“ a podepisují listiny (zakládající listiny církve SJZ, stejně tak jako údajnou „výzvu“ proti mé osobě atd.) u kterých neznají obsah ani smysl, jsou dost možná běžnými praktikami církve SJZ, ale dle mého osobního názoru jsou v přímém rozporu s filosofií Bytí a odkazem J.Zezulky . Dle mé domněnky tato opakovaná činnost církve SJZ zcela popírá základní podstatu filosofie J.Z. (hledání pravdy, kritické a samostatné myšlení a přání J.Zezulky, aby duchovní služba byla vždy zdarma).

 

Manipulativní výzva SJZ

Nicméně, důvodem mého snažení je především nezbytnost očištění pomluv a zavádějících informací týkajících se mé osoby a myšlenek, které byly učiněny na slavnosti „Otevřeného nebe“ v BCSP dne 30.3.2019. Vyzývám Vás tímto k okamžité nápravě.

Tímto vyzývám církev T. Pfeiffera (SJZ) o okamžité odstranění všech příspěvků manipulativně očerňujících moji osobu (především shora uvedené „výzvy“ a jejího záznamu) a o veřejnou omluvu.

Domnívám se, že jen opravdu řádně zfanatizovaný a zmanipulovaný slepě věřící („voják“) může podepsat dehonestující „výzvu“ proti „informacím“, aniž by alespoň jedna informace (text, odkaz, citace či myšlenka) ve „výzvě“ byla uvedena či popsána.

 

Vzhledem k opakované a cílené snaze církve T.Pfeiffera (SJZ) a míře bezpráví, manipulací, očerňování a rozsahu nepravd očekávám veřejnou omluvu, která mimo jiné bude přímo vztažena k této manipulativní „výzvě“ ze dne 30.3.2019.

 

Smutné memento

Dále, vzhledem k faktu, že tuto výzvu údajně zaštiťují svým jménem další osoby (paní Přibylová, Ivanka a paní Měšťáková), považuji za více než vhodné, aby i ony začaly především ctít vůli a odkaz J.Z. a hledaly jen pravdu a objasnily důvod záštity této „výzvy“. Je více než zarážející, že snad žáci J.Z. zaštiťují „výzvu“ proti mým myšlenkám, která však jakoukoli moji myšlenku postrádá (obsah, text či jiná konkrétní fakta a specifikaci vůči čemu se tato samotná „výzva“ podepisuje a obřadně vykonává). Fakticky je tato manipulativní „výzva“ dle mé domněnky jen prázdným textem se snahou o zcela nekorektní, manipulativní a dost možná trestně odpovědném konání (navazující na opakovanou snahu SJZ roznítit nesnášenlivost a nenávist nejenom vůči mé osobě, myšlenkám a poznání, ale snad i proti každému, kdo by se nepodrobil „pověřenému a jeho vůli“).

Bylo by dle mého názoru více než vhodné, aby, když už svým jménem tito lidé „výzvu“ zaštiťují, aby bylo vysvětleno, čím snad mé myšlenky a názory poškozují čistotu duchovní nauky. Také by bylo navýsost vhodné vysvětlit, proč jsou mé myšlenky v rozporu s vůlí a odkazem Josefa Zezulky, tak jak „výzva“ uvádí a následně byla veřejně předčítána a podepisována.

 

Jmenovitě bych považoval za korektní, aby mi Ivanka vysvětlila, proč podepsala výzvu proti informacím a údajnému nesouladu mnou uváděních myšlenek s vůlí J.Z., když mi ona sama (na mém webu) mnohé myšlenky korigovala a doplňovala?

Je opravdu mistrnou manipulací T. Pfaiffera přesvědčit člověka (Ivanku), aby zaštiťoval výzvu sám proti sobě…

 

Žádám tímto shora uvedené osoby zaštiťující „výzvu“, aby objasnily, čím jsou mé níže uvedené myšlenky v rozporu s duchovní čistotou, pravdou a odkazem J.Z.

Žádám o reakci a odůvodnění vašeho nesouhlasu (záštity „výzvy“ proti níže uvedeným myšlenkám):

 

1) Duchovní služba i pomoc musí být vždy zdarma. Avšak údajná duchovní pomoc a služba (puje) v Indii zdarma nejsou, dokonce jsou velmi drahé (platby jsou až desetitisícové, v součtu za roky cest po Indii věřící v SJZ zaplatili miliony). Toto činění a rozevírání se starobylým a deformovaným vlivům (platby za duchovní službu a pomoc) je dle mého názoru v naprostém rozporu s vůlí, odkazem a čistotou duchovní nauky (filosofii Bytí) J. Zezulky.

Opravdu si vážení blízcí a žáci J.Z. myslíte, že by si Josef Zezulka přál, abyste za údajné duchovní obřady v Indii platili desetitisíce a následovali „pověřeného“ kamkoli, aniž byste věděli kam, a jak jsou vaše prostředky využívané?

 

2) Josef Zezulka neměl rád víru (logicky tedy ani žádné struktury, jejíž prvořadou náplní je víra), měl rád vědění (vlastní hluboký prožitek, zkušenost a pochopení). Proto vždy říkal: „Já hledám jen pravdu“ a dále například „Já sám nemám rád víru, já mám rád vědění, víra je málo, věřit mohu čemukoliv, ale tím neobjevuji tu velkou životní zákonitost, nepoznávám to, jak to vlastně je.“

Já k tomu dodám svůj názor a zkušenost, že církve (tedy i SJZ) obecně jsou o víře a ne o hledání pravdy a vědění. Věřící mají ve zvyku mnohdy slepě jako voják následovat „pověřené“, protože považují na pováženou upozornit učitele na chybu ve věcech zásadních (nepravdu, nerovnováhu), a to i kdyby měli pravdu (čímž jsou dle mého osobního názoru zcela v přímém rozporu s odkazem a vůlí J. Zezulky a filosofie Bytí).

Vážení a blízcí J.Z., také si myslíte, že hledající je jako voják a bylo by na pováženou, kdyby svého učitele upozornil na zásadní chybu i kdyby měl pravdu? Myslíte si, že lze naplnit podstatu filosofie Bytí – hledání pravdy a vědění v organizaci a struktuře, kde je prvořadá víra?

 

3)„Ti, kteří jsou během života kolem něho (přinašeče) a kteří mají z jeho poučování dělat nauku, ti se také vždy neosvědčí. Obyčejně pak sklouznou zpět do dřívějších vlivů, kde se přece jen cítí pohodlněji.“ Těmito vlivy, o kterých J.Z. hovoří, mohou být dle mého osobního názoru jak starobylé kultury (a platby za „obřady“ slibující očištění karmy), tak třeba i jen pohodlnost a naivita vyvěrající ze stávajícího poznání a společenského paradigmatu. Ti, co sklouznou zpět do dřívějších vlivů, mnohdy sami nejsou schopni svůj pád rozlišit, ale mnohdy využívají své „pověření“ a nové myšlenky k ospravedlňování vlastní naivity, pohodlnosti a k manipulaci věřícími.

Myslíte si, vážení blízcí a žáci J.Z., že je snad důležitější následovat „pověřeného“ a nechat se jen táhnout (třeba do Indie, či k podpisu kde čeho) než hledat vždy jen pravdu?

 

 

Domníváte se snad, že se „čistý zdroj“ bude za finanční úplatek účastnit údajných duchovních obřadů a hledat tak nadlehčení vlastní karmy (nerovnováhy) ?

Že snad následovníci „čistého zdroje“ nemají v zásadních věcech upozornit na chybu (třeba i pověřeného) i kdyby měli pravdu a že „čistý zdroj“ vedoucí bytost k vědění nalezneme ve víře, kterou se necháme jen táhnout?

Řekněte mi prosím, co mají „praktika“ církve T. Pfeiffera společného s kritickým  myšlením a hledáním pravdy (vědění)?

Řekněte mi, proč nectíte vůli a odkaz J.Z., když tvrdíte, že T. Pfeiffer byl jako jediný pověřen k šíření filosofie Bytí? Proč lžete o J. Marešovi, když i on měl povinnost předávat dál odkaz J.Z.?

A opravdu si myslíte, že by J.Z. chtěl, aby jeho myšlenky a filosofie Bytí (hledání pravdy- vědění) byly proti jeho vůli a samotnému smyslu a podstatě odkazu vloženy do církevní struktury (jejíž podstatou je víra a nechávání se táhnout) a ještě tato církev T. Pfeiffera nesla jméno J. Zezulky?

 

 

………………………………………………………………………………………….

 

 Pokud bude i nadále církev T. Pfeiffera (SJZ) nečinně setrvávat na svém jednání (cíleném a ničím nepodloženém jednání proti mé osobě, potažmo myšlenkám, poznaní, cti a dobré pověsti a rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti), budu muset zvážit možnost využít všech zákonných práv a možností ochrany mého jména, cti a dobré pověsti. 

A.Ž.

(Alexandr Ždímal)

J.Z. – myšlenky