Rok 2021 Přechod od zákonů lidských k zákonům UNIVERSA

21. 12. 2020

Jsme na počátku změn, které „neřídí“ žádný člověk ani bytost.

Změny budou tak zásadní, že je nejsme schopni ani z části plně pochopit. Tak jako kdybyste (obrazně řečeno) přeladili rádio z nízkého pásma na vysoké. Vše, doslova vše, projde obměnou, a to v řádech a na každé úrovni Bytí.

Nadcházející roky (desetiletí, staletí a tisíciletí) nevyhnutelně povedou ke změně způsobu nabírání energie (nejen hmotné stravy), způsobu myšlení, životních cyklů a směřování Života jakožto Celku.

 

BRANÍ A DÁVÁNÍ PATŘÍ MINULOSTI – ZDROJEM ŽIVOTA JE JEN ROVNOVÁŽNÉ BYTÍ

Každá bytost, entita či  vědomí nabírá pouze toliko vitálních sil, kolik prolne hloubkou své vnitřní bytosti a oživí světlem vlastního Bytí

 

 

Lidské zákony a zákony Universa

Doposud mohli lidé do velké míry sami určovat zákony, odpovědnost a život na Zemi.

Nastává však zásadní změna, neúplatný zákon rovnováhy okamžitě každému nadělí jen to, co sám způsobí.

Zákon Života (Universa) vyvěrá ze samé Podstaty Bytí – Jednoty. Před odpovědností za vlastní činy a myšlení si budeme bez větší prodlevy a téměř okamžitě všichni rovni.

Nebude třeba lidských zákonů ani soudů (obrazně řečeno). Nový vliv pod znamením Vodnáře změní pojem „času“ a realizace naší odpovědnosti (díky karmě) bude téměř okamžitá. Každý plně pochopí a zažije důsledky svých činů a myšlení. Hmotná rovina se tak bude blížit skutečnosti a realitě ve „světě“ bez těla (tomu, čemu lidé říkají „po smrti“).

Před tímto zákonem vyvěrajícího ze samého zdroje (Podstaty) jsme si vždy, všude a všichni beze zbytku rovni.

 

 

Vesmír dýchá – Platónský rok

Podstata je zdrojem veškerého Bytí realizujícího se prvotním oddělením, které následně (vývojem ducha) nevyhnutelně směřuje zpět do opětovného spojení – Jednoty (Podstaty).

Vše, co je i co není, pulsuje jako nekonečný vesmírný výdech a nádech (rozdělení naplňující BYTÍ spojením) tvořící to, čemu říkáme Život (Bůh). Cykly vesmírného nádechu a výdechu se nám též projevují i tzv. „platónským rokem“ vznikající pohybem zemské osy (precesním pohybem v rámci 24 tis. periody).

 

V následujících 6000 letech „Vodnářského jara“ platonského roku ponese tíhu odpovědnosti za duchovní obrodu lidství národ Český. Opakovaně se do tohoto národa (vždy po dvou tisíciletích) zrodí ti, co „vědí“, aniž by se museli „učit“ (z minulosti známe – Thovt, Noe, Mojžíš, Ježíš a nyní na začátku nového cyklu platónského roku Zezulka a budou následovat další).

Snad lidstvo tuto pomoc vědoucích „přinašečů“ nebude opět naivně z nepochopení realizovat zbožňováním jejich osoby (např. jako u Ježíše), ale bude se více snažit pochopit hloubku a rovnováhu jejich myšlenek. Víra se spokojí s ukázněním (církve atd.), opravdové hluboké vědění (podstata učení „přinašečů“) vyžaduje vlastní hlubokou zkušenost-prožitek.

 

K plnému rozvoji lidství a vrcholu (rovnováhy citu a rozumu) „Království rovnováhy“ dojde plně až v dalším 6000 tisíciletém cyklu. V tzv. „létě“ platónského roku (ovládaného Štírem). Tento další cyklus a dovršení lidství bude probíhat v zemi dále na východ od země České. Království rovnováhy a zlatý věk povede vývoj bytosti k (duchovní) Jednotě a prostému Bytí.

Podstatou tohoto věku Štíra bude hluboká duchovní niterná obroda a prohloubení nitra bytosti v souladu se zákony Života.

V této době lidstvo jako celek plně naváže své Bytí a vitální síly s rytmem a silami Jednoty – IE O UA.

 

Na Zemi se v nové periodě platonského roku také vyvine další vývojový druh a po něm další a další, stejně tak jako vývoj a vesmír ve svém nekonečném výdechu a nádechu (konstrukce a destrukce) tvoří vše, co je i co není.

Tvůrčí čtyřka (4 základní živly)  krystalizuje veškerý život a procesy Bytí v rytmu jejich vzájemných obměn a prolínání.

 

Můžeme na chvíli „zapomenout“, kdo ve skutečnosti jsme, ale každá bytost a vědomí vždy (dříve či později) najde cestu zpět ke Zdroji (světlu).

 

Platónský rok – ilustrace A.Ž.

 

I temné síly jsou součást vývoje – Boha

Temnota je součástí Života (Boha) a dostává jen tolik síly, aby mohla probudit vnitřní světlo – nevyčerpatelný zdroj Jednoty každé bytosti a Života.

Mnozí prochází transformací vědomě, mnozí jsou jen pasivní součástí dějů, zrcadlících jen nás samé.

Nic není náhoda, vše je částí Celku- Života-Boha.

 

Myšlenka je největším a zároveň i tím nejmenším, co existuje. Mnozí ještě plně nechápou, že realitu spoluvytváříme právě svým myšlením a činy.

Osudové děje jako zemětřesení, hurikány, sluneční erupce a nakonec vše, co spoluvytváří Život, může být jen reakcí („zrcadlem“) na naši vlastní myšlenkovou a životní nerovnováhu a odklon od Jednoty.

Může se stát, že dojde k výronu tak velké energie, že dojde ke zničení technické infrastruktury a všech vymožeností „technické kultury“. Avšak tyto výboje a změna frekvenčního ladění vesmíru mohou mít i důsledky v podobě tlaku na změnu lidského myšlení a činů.

Jistá „kvalita“ myšlení už nebude mít možnost na svoji existenci…

 

Zákony Universa – Ilustrace A.Ž.

 

 

Často opakovaný omyl o věku Vodnáře

 

Lidé se mnohdy mylně domnívají, že věk Vodnáře je spojen s „technikou“, avšak opak je pravdou. V nadcházejícím duchovním „jaru“ bude především vědomí tím, co bude řídit procesy a „realitu“. Technika a naše  iluze „moderního světa“ ovládaného umělou inteligencí je jen dozvukem pádu lidství pocházející z dob temna věku Býka (doplňovaného podvlivem Ryb), ze kterého právě odcházíme.

 

Lidé zatím ani jen z malé části netuší, co vše samotné vědomí (pravá podstata Vodnáře) může obsáhnout. Doposud jsme spíše uvěřili ve vlastní omezení. Věříme, že existuje „čas“ (minulost a budoucnost), a tím si definujeme i prostor. Avšak toto „omezení“ je ve skutečnosti jen klamem pocházejícího především z našeho velmi zúženého stavu ducha a vědomí.

Vodnářská doba přinese nové poznatky na poli vědy spojené s vědomím Jednoty – nebudou se již používat technologické postupy „exploze“ (rozdělení), ale spíše „imploze“ (spojení). Postupně se sjednotí doposud rozdělené póly „vědy a náboženství“. Zaniknou církve a jednostranné poznání. Hloubka nitra bude „ovládat“ i možnosti technologií, které budou v synergií s vitálními silami přírody – Bytí.

 

V nadcházejícím věku se bytosti (i lidé) budou mnohem více soustředit na rozvoj (vnitřního) vědomí a pochopení Bytí ve své pravé podstatě –

JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE.

V souvislosti s naší změnou a snahou být ku prospěchu celku nám Život (Bůh) osvětlí i hlubší poznání základů Bytí a volné energie (ne však dříve, než dojde k hluboké proměně lidského myšlení a života – bez této proměny by lidstvo mohlo zcela zničit veškerý život na Zemi).

 

 

Člověk a jeho poslání

Člověk je prvním tvorem s možností vědomé a aktivní (vnitřní) změny. Mnoho a mnoho dalších vývojových druhů (vědomí) po člověku tuto možnost plně rozvine až do samého splynutí se Zdrojem.

 

Opravdové lidství vyvěrá z vnitřního vědomí Jednoty a prostého života – Bytí.

 

Posláním lidstva je být ku prospěchu veškerého Života jakožto Celku.

Cesta a vývoj vede skrze plné pochopení zákonitostí Života a z něho plynoucí hluboké vlastní změny.

 

Cena každého života je stejná, naplňování rovnovážného Bytí je realizací Boha.

Vše co bylo, je a bude, trvá v nekonečném TEĎ.

 

 

JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE

V úctě k myšlenkám Josefa Zezulky A-Ž

BRATRSTVO ŽIVOTA

Jednota