Přemyslovci nebyli Slované, ale Germáni

14. 05. 2019

Dle nové analýzy bylo potvrzeno, že bájný rod Přemyslovců není Slovanského původu. Přemyslovci jsou Germáni a jak víme dějiny píší vítězové. Přemyslovci vyvraždili Slovanské knížecí rody a získali majetky i moc tím, že chytali Slovany jako „zvěř“ a prodávali je v Praze na jednom z největších Evropských trhů s otroky.

 

Přemyslovci byli Germáni

V nové analýze DNA bylo zjištěno (potvrzeno), že „bájný“ rod Přemyslovců a jeho kořeny pochází z tzv. keltsko-germánské skupiny. Více ZDE

 

Slované nemají ve svém duchovním genomu touhu po moci, slávě či podrobování jiných kmenů. Fakt, že je rod Přemyslovců Germánského původu, dokresluje obraz dějin České kotliny a doplňuje mozaiku hlubších souvislostí. Tento rod postupně vyvraždil Slovanské knížecí rody a získal svoji moc a majetky chytáním a zotročováním Slovanů, které prodával na jednom z největších trhů s otroky své doby přímo v Praze. Více ZDE

 

Slovanský rod by neprodával vlastní lidi

Z duchovního hlediska je tak pochopitelnější, proč Přemyslovský rod vraždil a prodával jako „zvěř“ Slovanské osadníky. Zisky z tohoto obchodu s lidmi byly hlavním zdrojem příjmů Přemyslovského rodu a jedním z pilířů karmické zátěže Českého království.

 

Žádný Slovanský rod by neprodával vlastní lid. Z historie víme, že sv. Vojtěch (Slavníkovec) opakovaně žádal a naléhal na Germánský rod Přemyslovců, aby ukončil obchod s lidmi – avšak bezvýsledně.

 

Není divu, že Vojtěch nakonec skončil ve vyhnanství a Čechy tak kvůli obchodu s otroky přišly o svého Slovanského duchovního patrona a vědoucího.

 

Vždy a všude platí zákon dvojnosti – hmota (Přemyslovci – s Germánskými geny preciznosti se zaměřením na hmotu), duch (Slavníkovci a další rody „růže“ – Slovanská citlivost a schopnost vnímat vyšší úrovně vědomí – Bytí).

 

Přemyslovský rod je z velké části příčinou nerovnováhy a hmotné dostředivosti panující v České kotlině. Důsledky jsou patrné dodnes – staly se duchovním a karmickým „genem“ Českého národa. Příčina pádu vyvěrá z nerovnováhy Přemyslovského rodu, z touhy po moci a honby za majetkem a nadřazeností nad druhými.

 

Harmonická spolupráce

Harmonická spolupráce byla a je duchem a podstatou Slovanů. Přemyslovská genocida ostatních rodů a jednostranné převzetí moci (nad rámec osudových úkolů a možností) vedla ke ztrátě schopností spolupráce a hledání harmonie. 

 

Karmický tanec

Karmický „tanec“ Přemyslovců pokračuje dodnes. Duchovní pokračovatelé Přemyslovců dodnes žijí v domění, že jen ÓNi jsou vyvoleni vládnout a ovládat druhé  k čemuž se domnívají být „pověření“.

 

Přemyslovská hmotná „magie“ a ideologické báje o vyvolenosti k ovládání druhých dodnes zamlžuje vědomí mnohým lidem – a to i vyspělým jedincům Českého národa. Víra v iluzi o potřebnosti najít „vyvoleného krále“ z jiného kmene nás již po staletí odvádí od nalezení vlastního vnitřního království.

 

Jak dlouho budeme ještě potřebovat být ovládáni??? Jak dlouho se necháme vést vnějšími vůdci a padlými „mistry“? Proč se tak lehce vzdáváme skutečného vnitřního vedení a svobody? 

 

 

Každý národ má jen takové krále a učitele, jaké si zaslouží…

 

Kdo pře mysl, je jak ovce a možná patří mezi bájné PŘE-MYSL-OVCE  🙂

 

 

 

Karel IV. – otec vlasti??

1/4 Přemyslovec Karel IV. sám neuměl česky, a do českých zemí jezdil nerad…Jeho cílem bylo vybudovat evropskou říši, Praha nebyla centrem Českých zemí nýbrž centrem Lucemburské říše. Díky Karlovi byly na české území přizvány německé katolické církve, které byly příčinou následných husitských válek. Karel IV. často nechal vraždit svůj lid a to obzvláště ty, kterým dlužil. Karlštejn byl svého času zastavěn židovským obchodníkům a tak Karel tento svůj dluh „vyřešil“ jejich popravou. Za svůj život nechal takto popravit mnohé bankéře a movité občany. Celoživotním cílem Karla IV. byla likvidace české (slovanské) šlechty jejíž práva a moc rafinovaně a bezskrupulózně oklešťoval . A tak i Karel pokračuje v ideologii Přemyslovců a bere slovanské šlechtě a lidu jejich svobodu a práva…

…………………………………….……………………………………………….

Království rovnováhy najdeme v nitru

Opravdové krále a královny, na které stále čekáme najdeme jen ve svém nitru.

Budoucí generace snázeji pochopí, že jejich domov a jediný „pevný bod“ a jistota se nachází v nich samotných. Věřit se dá kde čemu (kde komu), ale tím neobjevujeme tu životní zákonitost a to jak to ve skutečnosti je. Jen vlastní hluboká niterná zkušenost z nás udělá vědoucího, který již nemá důvod slepě věřit.

 

Nejlepším vodítkem bude vždy Tvoje meditace. To je základ i koruna veškerého duchovního snažení. Ta Ti pomůže vyvarovat se omylů, chybných nebo slabých nauk a nevědomých nebo málo vědomých lidí, kteří se ve své samolibosti vydávají za učitele.